Lộ trình học

PRE IELTS

 •  

  Đầu vào Phương Pháp Đầu ra
  • Vốn từ vựng hạn hẹp.
  • Chưa dùng đúng dạng thức từ.
  • Chưa dùng đúng từ trong ngữ cảnh.
  • Còn sai những lỗi sơ đẳng (word family, sentence structure, …)
  • Viết còn chậm và khó khăn
  • Có thói quen dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh khi viết
  • Học từ vựng từ các bài Reading, nắm chắc word family cũng như ngữ cảnh để ứng dụng ngay vào bài Writing
  • Sử dụng từ điển Anh – Anh hiệu quả
  • Học và luyện tập các điểm ngữ pháp cơ bản: word class, S-V agreement
  • Kết hợp nhuần nhuyễn từ vựng + cấu trúc câu + ý tưởng để viết câu
  • Mở rộng vốn từ.
  • Dùng từ đúng ngữ nghĩa và ngữ cảnh
  • Dùng đúng dạng thức của từ và đặt đúng vị trí trong câu
  • Thành thạo các điểm ngữ pháp cơ bản, ít lỗi sai.
  • Loại bỏ thói quen viết dịch.
  • Viết câu đơn nhanh và chính xác.
  • Thành thạo các Verb/Noun/Adj patterns.

IELTS 5.0+

 • Đầu vào Phương Pháp Đầu ra
  • Chưa nắm được word family của từ và nghĩa trong ngữ canh (trừ những học sinh cũ của IELTS Đình Lực)
  • Biết nghĩa từ vựng level A2 – B1
  • Chưa biết nhiều patterns, hầu như chưa biết về collocations và cách áp dụng trong Writing
  • Biết viết một câu đơn có S – V, nhưng còn sai nhiều lỗi cơ bản: S-V agreement, tenses,….
  • Làm bài tập tra từ điển Anh-Anh => hiểu trọn vẹn word family, nghĩa của từ trong ngữ cảnh
  • Học từ vựng level B1-B2 từ bài Reading kèm theo pattern và collocation tương ứng
  • Bài tâp idea + pattern/collocation + vocab => full sentence
  • Dùng linear thinking hướng dẫn học sinh viết 2 câu đơn liên tiếp.
  • Làm quen với Task 1 và Task 2 trong IELTS Writing
  • Hiểu trọn vẹn từ và cách dùng với level từ B1 – B2
  • Biết cách phát triển ý, viết 2 câu đơn mà không cần suy nghĩ nhiều
  • Viết đúng grammar, không còn mắc lỗi sai cơ bản (S-V agreement, tenses, single-plural…)
  • Biết cách viết đoạn phân tích biểu đồ và bài luận cho IELTS.

IELTS 6.0+

 • Đầu vào Phương Pháp Đầu ra
  • Hiểu nghĩa vocab level B1, chưa biết cách sử dụng academic vocab đúng ngữ cảnh
  • Nắm được verb patterns cơ bản, chưa biết nhiều về collocations, đặc biệt những collocations theo topic
  • Nắm được grammar cơ bản, vẫn còn sai nhiều điểm ngữ pháp (passive voice, S -V agreement, if, relative clause, câu thiếu hoặc thừa V, etc…) khi viết.
  • Khó nghĩ ra ideas, không đủ viết
  • Học từ vựng level B1-B2 từ Reading, bài tâp tra từ Anh-Anh nhằm hiểu từ trong ngữ cảnh và hình thành tư duy think in English
  • Học thêm patterns, collocations theo chủ đề, biết cách link các collocations theo ideas
  • Học linear thinking phát triển idea viết câu kép
  • Làm bài tập viết câu, apply vocab + pattern + collocation + idea viết câu kép, tích hợp bổ sung kiến thức Grammar
  • Hiểu vocab level B1-B2 trong ngữ cảnh, biết dùng patterns, collocations theo chủ đè
  • Biết cách think in English
  • Biết cách phát triển ý tưởng, áp dụng cấu trúc đã học viết câu kép không sai, bỏ thói quen viết dịch
  • Nghĩ ra được ideas ngay cả với topic khó

   

IELTS 6.5+

 • Đầu vào Phương Pháp Đầu ra
  • Hiểu nghĩa vocab level B2 nhưng chưa biết nhiều collocations và cách sử dụng chính xác
  • Nắm vững patterns cơ bản, có khả năng viết câu đúng cấu trúc ngữ pháp
  • Nắm được grammar cơ bản, còn sai nhiều về các điểm ngữ pháp nhỏ nhưng khó (quantifiers, prepositions…)
  • Có thói quen viết câu kép dài nhưng sai cấu trúc
  • Khó nghĩ ideas cho unfamiliar topics, ideas chưa thuyết phục
  • Học từ vựng level B2 theo topic từ Reading, bài tâp tra từ Anh-Anh nhằm hiểu từ trong ngữ cảnh và hình thành tư duy think in English
  • Học topic-specific collocations và cách link collocations theo hệ thống idea
  • Dùng linear thinking phát triển idea viết câu một câu đơn và một câu kép
  • Làm bài tập viết câu, apply vocab + pattern + collocation + idea
  • Tích hợp bổ sung kiến thức Grammar thông qua sửa bài tập viết câu, sửa điểm ngữ pháp nhỏ (prepositions, quantifiers, conjunctions, etc.)
  • Hiểu vocab level B2 trong ngữ cảnh, biết cách sử dụng collocations tương ứng apply vào W
  • Biết cách think in English
  • Biết dùng linear thinking, kết hợp collocations/vocab và structures để viết môt câu đơn, một câu kép không tốn nhiều thời gian
  • Nghĩ ideas logically thay vì random, biết cách develop ideas

   

IELTS 7.0+

 • Đầu vào Phương Pháp Đầu ra
  • Hiểu nghĩa vocab level B2 trong ngữ cảnh, còn gặp khó khăn trong việc hiểu nghĩa academic vocab
  • Thích sử dụng synonyms nhưng sử dụng sai
  • Nắm vững nhiều patterns, có khả năng viết câu đúng và đa dạng cấu trúc ngữ pháp
  • Nắm được topic-specific collocations nhưng chưa sử dụng thành thạo trong W
  • Có thói quen viết câu kép dài nhưng sai cấu trúc
  • Generate ideas một cách random, dẫn đến ideas too general and abstract => từ vựng không đủ diễn tả
  • Có thể develop ideas nhưng chưa sâu
  • Học từ vựng level B2-C1 theo topic từ Reading, bài tâp tra từ Anh-Anh nhằm hiểu từ trong ngữ cảnh và hình thành tư duy think in English
  • Hướng dẫn cách chọn và tra collocations và cách link collocations theo hệ thống idea
  • Thay đổi mindset không sử dụng synonyms khi chưa rõ nghĩa context và collocation của nó
  • Dùng linear thinking phát triển idea viết hai câu kép
  • Làm bài tập viết câu, apply vocab + pattern + collocation + idea viết hai câu kép
  • Tích hợp bổ sung kiến thức Grammar thông qua sửa bài tập viết câu
  • Thay đôi mindset, không viết câu quá dài, biết nghĩ tới structure cả câu trước khi viết
  • Hiểu vocab level B2-C1 trong ngữ cảnh, biết cách sử dụng collocations tương ứng áp dụng vào W
  • Biết cách think in English
  • Biết dùng linear thinking, kết hợp collocations/vocab và structures để viết hai câu kép không tốn nhiều thời gian
  • Sử dụng vocab đúng, không dùng synonyms bừa bãi, khoe từ vựng không chính xác
  • Biết generate ideas cho hầu hết các topic, tránh ideas quá general và khó viết

   

IELTS 8.0+

 • Đầu vào Phương Pháp Đầu ra
  • Hiểu nghĩa vocab level B2 trong ngữ cảnh, biết cách áp dụng academic vocab vào W
  • Thích sử dụng synonyms, từ cao siêu nhưng sử dụng sai, không phù hợp ngữ cảnh, unnatural
  • Nắm được topic-specific collocations cho những topic cơ bản, còn thiếu vốn từ cho unfamiliar topic (art, culture, crime…)
  • Có thói quen viết câu kép dài nhưng khó hiểu
  • Biết generate ideas cho topic, nhưng ideas develop chưa sâu, còn mơ hồ, còn viết theo bản năng.
  • Học từ vựng level C1 theo topic từ Reading
  • Học topic-specific collocations cho unfamiliar topic và cách link collocations theo hệ thống idea
  • Hướng dẫn cách chọn và tra collocations và cách link collocations theo hệ thống idea
  • Thay đổi mindset không sử dụng synonyms khi chưa rõ nghĩa context và collocation của nó
  • Dùng linear thinking phát triển idea viết hai câu kép
   Làm bài tập viết câu, apply vocab + pattern + collocation + idea viết hai câu kép
  • Hoàn thiện Grammar, không còn mắc lỗi grammar nhỏ (prepositions, article…) khi viết câu.
  • Hiểu vocab level C1 trong ngữ cảnh, biết cách sử dụng collocations tương ứng apply vào W
  • Biết cách tiết chế vocab, dùng từ natural thay vì dùng từ lố, không hợp context
  • Biết dùng linear thinking, kết hợp collocations/vocab và structures để viết hai câu kép không tốn nhiều thời gian
  • Biết generate ideas nhanh cho mọi topic, develop ideas logically, không bị lỗi overlap ideas hay ideas not convincing, develop ideas sâu
  • Biết cách viết câu dễ hiểu, không overcomplicated.

   

IELTS CẤP TỐC

Pronunciation & Communication

IELTS Private

PRE IELTSIELTS 5.0IELTS 6.0IELTS 6.5IELTS 7.0IELTS 7.5

Đầu vào 2.0, đầu ra 4.0+

48 giờ/24 buổi

Học phí: 8.500.000đ

Đối tượng: những bạn yếu hoặc mất căn bản.

Đầu vào 4.0, đầu ra 5.0+

48 giờ/24 buổi

Học phí: 9.500.000đ

Đối tượng: những bạn đã biết cơ bản về tiếng Anh nhưng khi áp dụng vẫn sai những lỗi cơ bản, vốn từ vựng hạn chế.

Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+

48 giờ/24 buổi

Học phí: 10.500.000đ

Đối tượng: những bạn đã nắm được từ vựng và cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhưng chưa biết cách áp dụng sao cho tự nhiên, vốn từ vựng theo chủ đề còn hạn chế.

Đầu vào 5.5, đầu ra 6.5+

48 giờ/24 buổi

Đối tượng: những bạn đã nắm chắc và áp dụng được ngữ pháp cơ bản nhưng vẫn mắc lỗi khi viết câu kép, câu phức sai cấu trúc, vốn collocations còn hạn chế và hay dùng sai (đặc biệt là giới từ).

Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+

60 giờ/ 30 buổi

Học phí: 12.000.000đ

Đối tượng: những bạn đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, có vốn từ vựng tương đối nhưng gặp vấn đề trong việc sử dụng từ sao cho đúng (đặc biệt là các từ vựng học thuật chuyên ngành), viết câu kép dài và phức tạp nhưng sai cấu trúc, sử dụng các từ đồng nghĩa chưa đúng cách.

Đầu vào 6.5, đầu ra 7.5+

60 giờ/ 30 buổi

Đối tượng: những bạn có kiến thức ngữ pháp rất vững, vốn từ vựng ở những chủ đề thường gặp rất tốt nhưng gặp vấn đề trong việc viết câu quá phức tạp, khó hiểu và thiếu tự nhiên; vốn từ ở những chủ đề lạ còn hạn chế.

Cần Tư Vấn