GIÁO VIÊN CỰC CHẤT

“Học sinh học không giỏi không phải là lỗi của học sinh, mà là lỗi của giáo viên và của phương pháp dạy”,

Đã dạy, thì phải hay.

Đã dạy, thì phải dạy thêm giờ!

Cần Tư Vấn